Home » МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Мјесна заједница, као облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, образује се за подручје на којем постоји интерес становника, које представља територијалну и функционалну цјелину, на којем постоји међусобна повезаност грађана и могућност остваривања заједничких интереса и потреба. У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и остварују: покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом припреме и доношења просторних и урбанистичких планова општине, а односе се на подручје мјесне заједнице, покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у изградњи комуналних објекта и објеката у општој употреби на подручју мјесне заједнице, покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о активностима које су у вези са развојем привреде и друштвених дјелатности, прикупљањем и достављањем органима општине, јавним предузећима и установама представки и притужби на њихов рад, као и иницијатива и приједлога грађана за рјешавање питања од њиховог заједничког интереса, учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију, организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју, заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица од елементарних непогода, сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане мјесне заједнице и обављањем послова које им повјере органи општине. Мјесна заједница нема статус правног лица и може бити образована за дио насељеног мјеста, односно за подручје једног или више међусобно повезаних насељених мјеста. На подручју општине Кнежево образовано је 12 мјесних заједница.

СПИСАК ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Ред. Број МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА Телефон
1. Бастаји Бошко Свјетлановић  066/073-505
2. Имљани Слободан Понорац
3. Јаворани Милош Поповић  065/191-994
4. Корићани Недо Славнић  065/438-527
5. Кнежево Мирко Свјетлановић  065/812-770
6. Мокри Луг Станимир Лакетић  065/285-890
7. Живинице Манојло Ђурић  065/805-792
8. Рађићи 2 Радован Милисавић   065/693-052
9. Шолаји Стефан Стојановић  066/635-329
10. Влатковићи Марко Пеленгић
11. Костићи Драган Брборовић  065/913-954
12. Бокани и Пауновићи Горан Мршић  065/813-780