Home » НАЧЕЛНИК » Надлежности начелника

Надлежности начелника

Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план ,инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујучи и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза,
 • проводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине,
 • извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике и града чије је извршење повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • доноси план цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајучих тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је општина оснивач,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду општинске административне службе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис  Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан уставу или закону,
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске администартивне службе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине,
 • – доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен законом, Статутом и Одлуком о буџету ,
 • обавља и друге послове утврђене законом, као и друге послове које му повјери Скупштина Општине у складу са законом.