Home » ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општинска управа обавља стручне, административне и друге послове у оквиру права и дужности општине у областима за које је основана.

Општинском управом руководи Начелник општине.

Кабинетом Начелника општине руководи замјеник Начелника општине.

Стручном службом Скупштине руководи секретар Скупштине општине.

Радом одјељења руководи начелник одјељења.

Послове општинске управе обављају службеници, технички и помоћни радници.

Службеници су:

 • секретар Скупштине општине
 • начелник Одјељења
 • стручни савјетник
 • самостални стручни сарадник
 • виши стручни сарадник
 • стручни сарадник

Извршавање послова ОУ је организовано у оквирима организационих јединица :

 • КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА
 • СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 • ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 • ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
 • ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
 • ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ