Home » ОПШТИНСКА УПРАВА » ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Начелник одјељења : Небојша Вуковић

Телефон: 051/ 594 – 206
Е-mail: inspekcija@opstinaknezevo.org

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију обавља послове локалне самоуправе , инспекцијског и комунално -полицијског надзора  над извршењем закона и других прописа из  области:

– промета роба и услуга

– здравствене заштите људи  и санитарне заштите, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности,

саобраћаја, просторног уређења, урбанизма и грађења, комуналних и других послова утврђених законом и подзаконским актима

-извршавања и обезбјеђења примјене закона и прописа Републике, чије је извршење повјерено општини  и прописа и аката из области за које је основано

-прати стања и предлаже рјешења у областима за које је основано

-води одговарајуће евиденције и израђује извјештаје и информације

-врши управне, стручне, административне и техничке послове у складу са законом и одлукама Скупштине Општине.