Home » ОПШТИНСКА УПРАВА » ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Начелника одјељења : Бојан Обрадовић

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове

обавља послове:

 • припрема, израда и доношење просторно-планске документације
 • припрема, израда и издавање локацијских и урбанистичко- техничких услова, одобрења за грађење и одобрења за употребу , уређење и обезбјеђење рационалног коришћења грађевинског земљишта
 • обезбјеђење обављања комуналних дјелатности
 • одржавање и развој комуналне инфраструктуре
 • старање о изградњи и коришћењу локалних и некатегорисаних путева
 • послови у области заштите и унапређењу  животне средине
 • послови који се односе на евиденцију, одржавање и коришћење стамбеног фонда и пословних простора
 • сређивање и чување просторно-планске документације
 • изградња и развијање информационог система у области урбанизма, комуналних и стамбених послова
 • прикупљање, сређивање и обрада података и документације за потребе планирања, организације,  уређења, коришћења и заштите простора, односно информационо-документационе основе о простору, цивилне и противпожарне заштите, сарадње са стручним и научним организацијама у области просторног и урбанистичког планирања
 • извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршење повјерено општини , а односи се на дјелокруг рада овог одјељења.