Home » ПРИРОДНА БОГАТСТВА

ПРИРОДНА БОГАТСТВА

Заступљена су два типа хидрографије на овом подручју: подземна, на кречњачком терену и површинска, на претежно силикатном седиментима. На кречњачком терену је безводно подручје, све падавине (киша, снијег) се не сливају, већ кроз водопропусно земљиште и врло водопропусне стијене одлазе у подземне акумулације, из којих при додиру са непропусном подлогом напајају бројне изворе. На силикатним стијенама су текућице, које се заједно са изворима морају заштитити од загађивања.

Основна хидрографска карактеристика Кнежева су ријеке: Угар, Цврцка, Иломска и Кобиљска ријека, као и други бројни водотоци. У комплексу подземних вода налазе се велике резерве за снабдијевање становништва и привреде. На обронцима постоје истражени и потврђени извори питке воде као изузетно важан природни ресурс, јер се ради о води високог квалитета. Кањон ријеке Угар, која протиче поред Кнежева, представља оазу нетакнуте природе, у којој уз остале дивљачи, обитавају и дивокозе. Сама ријека, станиште је више врста рибе: пастрмке, младице, шкобаља и липљена.

Управо због израженог рељефа ова општина има све предуиспозиције за развој зимских спортова. Највећим дијелом општина је брдско-планинско подручје, са око 33% површине изнад 1.000 m надморске висине које је већим дијелом под шумском вегетацијом.

Природа Кнежева (14)

Експлоатација и узгој шума представља значајан капацитет ове општине, 166 km2 је под шумама. Шуме су махом мјешовите и често лишћарског састава: буква, храст, граб, јавор, клен, јасен, багрем и др, уз присуство четинара са порастом надморске висине: обични и црни бор, ариш, јела, смрча и др.

Најдоминантнији облик пољопривредне производње је: сточарство, односно овчарство. Захваљујући великом броју пашњака, карактеристичној флори, те израженој надморској висини и квалитетној води, општина Кнежево је позната по производњи квалитетне јагњетине и Влашићког сира.

Општина Кнежево располаже са великим простором нетакнуте природе: четинарске шуме, шумовити пропланци, висоравни, пашњаци, ријеке и кањони, идеална су станишта за велики број разноврсне дивљачи карактеристичне за ово подручје. Шуме у околини општине обилују крупнијом дивљачи као што су: вепар, медвјед, вук и лисица, и као такве оне су савршен терен за спортске ловце.

Ловиште „Кнежево“ у цјелости обухвата подручје општине и брдско-планинског је типа. Ловиште има троструку намјену: привредно, привредно-спортско и спортско ловиште, а дио ловишта уз десну обалу ријеке Угар је одређено као ловиште са посебном намјеном. Најинтересантније врсте дивљачи су: срне, дивокозе, зец, дивља свиња, медвјед, те љештарка, а од незаштићених врста присутне су: лисица, јазавац, вук, дивља мачка, куна златица и куна бјелица.

Ријеке Угар и Иломска право су природно богатство општине Кнежево. Поточна пастрмка, липљан и младица, којих у овим ријекама има у изобиљу, магнет су за све риболовце.