Home » ВИЈЕСТИ » JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Broj: 02-022-47-130/22  Datum: 11.05.2023. godine

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19, 01/21 i 119/21), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12) i Odluke o pristupanju prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu formiranja stambeno-poslovne zone („Službeni glasnik Opštine Kneževo“, broj: 11/22), Načelnik opštine Kneževo, raspisuje:

JAVNI  OGLASo načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu formiranja stambeno-poslovne zone putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

Predmet prodaje:

Opština Kneževo, sa sjedištem u Kneževu, Ul. Gavrila Principa br. 3., 78230, Kneževo, JIB 4401111580005 vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja, a predmet prodaje je slijedeće građevinsko zemljište:

  1. građevinska parcela označena kao k.č. 348/42, K.O. Kneževo 1., upisana u LN 690 K.O. Kneževo 1, površine 2.194,00 m2;
  2. građevinska parcela označena kao k.č. 348/43, K.O. Kneževo 1., upisana u LN 690 K.O. Kneževo 1, površine 2.018,00 m2;
  3. građevinska parcela označena kao k.č. 348/44, K.O. Kneževo 1., upisana u LN 690 K.O. Kneževo 1, površine 1.985,00 m2;

Navedeno građevinsko zemljište je upisano sa pravom vlasništva u korist Opštine Kneževo, sa dijelom 1/1, u List nepokretnosti broj 690, K.O. Kneževo 1.

II Početna prodajna cijena:

Početna prodajna cijena neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I. ovog Javnog oglasa iznosi 20,00 KM m2.

III Licitacija:

Licitacija će biti održati dana 13.06.2023. godine u prostorijama Opštine Kneževo, u Sali SO Kneževo, sa početkom u 11:00 časova.

U slučaju da ne uspije prva licitacija, druga licitacija zakazuje se za dan 27.06.2023. godine, na istom mjestu i u isto vrijeme.

IV Pravo učešća na licitaciji:

Pravo učestvovanja u licitaciji imaju sva  pravna i fizička lica, koja prema zakonu mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Srpske.

V Prijava:

Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti prijavu za učešće u licitaciji najkasnije do 12.06.2023. godine do 15:00 časova putem pošte na adresu Gavrila Principa 3., 78230 Kneževo ili predati u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Kneževo.

Prijava za učešće u licitaciji može se preuzeti na web stranici Opštine Kneževo i u šalter sali Opštinske uprave opštine Kneževo.

Uz prijavu na javni oglas, obavezno se prilažu  sljedeći dokazi:

– dokaz (orginal uplatnice) o uplati kaucije,

– fotokopija izvoda iz odgovarajućeg registra za privredno društvo, odnosno samostalnog preduzetnika, ne starija od 6 mjeseci (rješenje o registraciji),

– fotokopija lične karte, za fizičko lice,

– punomoć u pisanom obliku, ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva ili samostalnog preduzetnika.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti. Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na litaciji, potrebno je staviti naznaku: „prijava za licitaciju gradskog građevinskog zemljišta u svrhu formiranja stambeno-poslovne zone“.

VI Kaucija:

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu:

  • Za građevinsku parcelu označenu kao k.č 348/42, iznos kaucije od 4.402,00 KM.
  • Za građevinsku parcelu označenu kao k.č 348/43, iznos kaucije od 4.036,00 KM.
  • Za građevinsku parcelu označenu kao k.č. 348/44, iznos kaucije od 3.968,00 KM.

Kaucija se uplaćuje na jedinstveni račun trezora Opštine Kneževo broj: 5620990001050907, kod NLB banke, svrha doznake: kaucija za učešće na licitaciji.

Uplaćeni-položeni iznos kaucije uračunava se kupcu u prodajnu cijenu.

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

VII Postupak licitacije:

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana rješenjem Načelnika Opštine broj: 02-022-48/22 od 27.07.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini RS i jedinica lokalne samouprave  (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

VIII Zaključivanje ugovora, plaćanje kupoprodajne cijene, predaja nepokretnosti u posjed kupcu:

Po okončanju licitacije, načelnik Opštine Kneževo zaključuje ugovor o prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske.

Kupac je dužan prodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Kneževo u roku od 8 dana od dana dobijanja saglasnosti Pravobranilaštva Republike Srpske.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji snosi kupac.

IH Vrijeme i način razgledanja dokumentacije

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje i dobiti tražene informacije, kod Komisije za licitaciju, svakog radnog dana u vremenu od 7-15 časova.

Kontakt osoba: Kalabić Milana.

Kontakt telefon:051/594-200.

H Objavljivanja oglasa

Ovaj Oglas objaviće se, najkasnije 15. dana prije dana održavanja licitacije, u dnevnom listu ID „Euroblic press“ d.o.o. Banja Luka, na oglasnoj tabli Opštine Kneževo i na internet stranici Opštine Kneževo .

NAČELNIK OPŠTINE Goran Borojević