Home » НАЧЕЛНИК » КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

Кабинет Начелника општине обавља стручне, административне и друге послове за потребе Начелника општине :

 • припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката кoје доноси Скупштина општине и Начелник општине, уколико припрема тих аката није у дјелокругу  Одјељења
 • припрема нацрте одлука у другом степену по жалбама на првостепена рјешења ОУ у складу са прописима
 • припрема приједлоге и мишљења о статутима и другим општим актима предузећа и установа, чији је оснивач општина
 • обавља стручне послове у поступку заштите права и интерeса општине које не обављају друге организационе јединице у границама својих права и дужности
 • непосредно сарађује са Правобранилаштвом Републике Српске у границама својих права и дужности
 • води евиденцију тужби
 • обавља савјетодавне послове из надлежности Начелника општине (закључивање уговора, имовинско-правна питања, другостепени поступак, представке упућене Начелнику)
 • припрема  и израђује развојне програме и координира послове у области међумјесне и међународне сарадње, послове односа са јавношћу за органе општине и ОУ, послове у области примјене Закона о слободи приступа информацијама
 • сачињава приједлоге плана потреба људских ресурса
 • врши израду плана образовања и организације стручног усавршавања запослених лица
 • врши послове интерне ревизије, послове протокола, секретарске и административно-техничке послове за потребе Начелника општине и замјеника Начелника општине.