Home » ОПШТИНСКА УПРАВА » ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Начелника одјељења : Дајана Бојић

Телефон: 051/ 594 – 204
Е-mail: finansije@opstinaknezevo.org

Одјељење за привреду и финансије обавља послове :

  • припрема , израда и доношење програма привредног развоја општине
  • анализа, праћење  и предлагање мјера у области привреде на подручју општине, посебно у области пољопривреде, шумарства и водопривреде,занатства, туризма и угоститељства,лова и риболова
  • доношење буџета и завршног рачуна
  • праћење и извршење буџета општине и благовремено предлагање мјера за усклађивање расхода и прихода
  • наплата прихода буџета општине
  • обрачуни, исплата плата и накнада ОУ
  • благајнички послови
  • ликвидатура књиговодствених докумената
  • рачуноводство буџета општине
  • изршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршење повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада овог одјељења.