Home » СКУПШТИНА » СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

IMG-6e675711daaef0a1e5b29f6b747e53e8-V

Секретар Скупштине општине : Дијана Милисавић

Телефон: 051/ 594 – 200, локал 219
Е-mail: sekretar@opstinaknezevo.org

Секретар скупштине општине обавља стручне и организационе послове за потребе скупштине општине, предсједника скупштине општине, начелника и замјеника начелника општине, радних тијела скупштине општине, припрема нацрте и приједлоге аката које доноси начелник и скупштина општине, а који нису у дјелокругу других организационих јединица, пружа стручну помоћ одборницима и клубовима одборника у припреми приједлога аката из области који нису у надлежности других организационих јединица, обавља послове редакције, уређења и издавања службених гласника општине, доставља службени гласник опште надлежном министарству у складу са законом, врши провјеру формалне исправности приједлога аката из области грађанске иницијативе и пружа стручну помоћ, обавља стручно-техничке послове у случају примопредаје дужности између именованих односно изабраних и разријешених лица од стране скупштине општине, члан је колегија скупштине општине и води записник на сједници колегија, чува печат скупштине општине и одговара за употребу печата.