Home » 2024 » јануар

Monthly Archives: јануар 2024

Обавјештење – очитавање потрошње воде

Поштовани корисници,
Обавјештавамо вас да се у зимским мјесецима 2023/2024 година неће вршити редовно очитавање потрошње воде на водомјерима, јер неповољни временски услови отежавају или онемогућавају приступ шахтовима и водомјерним бројилима. Обрачун утрошка питке воде, за зимске мјесеце, биће урађен аконтативно, по просјечној потрошњи воде у претходних шест мјесеци. Евентуалне негативне или позитивне разлике у потрошњи ће се ускладити приликом првог редовног очитавања водомјера. Корисници чији се водомјери налазе у становима или у другим затвореним просторима, који се могу очитати, могу очитана стања водомјера доставити у ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево, путем телефона 051/268-862; 066/738-497 (вибер) или на е-маил vodovod.knezevo@gmail.com.
Апелујемо на све кориснике да због ниских температура приступе заштити водомјера, уметањем изолационих материјала у водомјерне шахтове, како би спријечили оштећење водомјера и избјегли трошкове замјене које сносе корисници.
Надамо се да ћете уважити наше образложење.
УПРАВА

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКЕ СТУДЕНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ!

Општина Кнежево, расписала је конкурс за додјелу студенских стипендија, студентима са подручја општине Кнежево.
Право на додјелу стипендије имају студенти свих јавних (државних) факултета Републике Српске и БиХ, осим студената прве године студија.

Услови за додјелу стипендија су да:
– студент и његови родитељи имају пребивалиште на подручју општине Кнежево најкраће једну годину прије подношења захтјева за додјелу стипендије,
– не прима стипендију од било ког другог стипендитора у земљи или иностранству,
– први пут редовно уписује годину студија на јавном факултету.

Уз пријавни образац, студенти су дужни приложити:
1. Увјерење о пребивалишту (CIPS)-за студента и родитеље;
2. Овјерена копија прве странице индекса
3. Потврда о статусу редовног студента
4. Потврда да студент није обнављао уписану годину студија
5. Овјерена изјава студента да не прима стипендију из других јавних извора стипендирања
6. Фотокопија текућег рачуна са рачуном банке код које је текући рачун отворен

Пријаву за конкурс студенти могу добити у Центру за услуге (шалтер-сала), путем телефона број: 051/594-215, на огласној табли и на званичној интернет страници Општине www.opstinaknezevo.org (Пријава на конкурс и Изјава).

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу “Еуро-блиц” и “Службеном гласнику Републике Српске”.
Рок за пријаве је од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу предати лично у пријемну канцеларију (шалтер сала) Општинске управе или поштом, на адресу: Општина Кнежево, Ул.
Гаврила Принципа број 3, 78 230 Кнежево.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ЈАВНИ КОНКУРС о стипендирању студената на високошколским установама (првог циклуса студија) за школску 2023-2024. годину

USVOJEN BUDŽET OPŠTINE ZA 2024.GODINU

Poslednja sjednica Skupštine opštine Kneževo za 2023.godinu održana je 27.12.2023. godine, kada je usvojen i budžet opštine Kneževo za 2024.godinu u iznosu od 7.465.800 KM.

Na ovoj sjednici razmatrano je 18 tačaka dnevnog reda, a između ostalog razmatrane su i usvojeni: Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Kneževo za period januar-septembar 2023.godine i donošenje Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Kneževo za 2023.godinu; Odluka o izvršenju rebalansa budžeta opštine Kneževo za 2023.godinu; Odluka o utvrđivanju prijedloga budžeta opštine Kneževo za 2024.godinu; Odluka o izvršenju budžeta opštine Kneževo za 2024.godinu; Odluka o visini stope poreza na nepokretnosti na području opštine Kneževo za 2024.godinu; Odluka o finansiranju političkih stranaka iz budžeta opštine Kneževo za 2024. godinu; Odluka o naknadi za vršenje odborničke dužnosti za 2024.godinu; Odluka o utvrđivanju cijene usluga za boravak djeteta u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Radojka Lakić“ Kneževo za 2024.godini; Odluka o stipendiranju studenata na visokoškolskim ustanovama (prvi ciklus studija) za školsku 2023/2024 god. i utvrđivanju kriterija za dodjelu; Izvještaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Kneževo za 2023.godinu; Programa rada Skupštine opštine Kneževo za 2024.godinu , kao i Plan upisa učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2024/2025.godinu.

Izvještajem o izvršenju budžeta opštine Kneževo za period januar-septembar utvrđen je suficit budžeta, odnosno manjak prihoda za 3% u odnosu na plan izvršenja za navedeni period. Skupština opštine Kneževo usvojila je rebalans budžeta opštine u iznosu 7.199.400 KM, što predstavlja povećanje budžeta za 315.350 KM u odnosu na budžet za 2023.godinu. Budžet opštine Kneževo za narednu 2024.godinu iznosiće 7.465.800 KM i predstavlja povećanje za 8,42% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2023.godinu. Stopa poreza na nepokretnosi za narednu 2024.godinu iznosiće 0,10 % i time ostaje nepromjenjena u poslednjih dvije godine. Za finansiranje političkih stranaka u 2024.godini biće izdvojeno 14.398 KM, a ovaj iznos je raspodjeljen na 7 političkih subjekata koje imaju odbornike u skupštini opštine Kneževo i srazmjerno broju osvojenih mandata koje politička stranka ima u skupštini. Odbornici koji svoju dužnost budu obavljali tokom 2024.godine, ostvarivaće pravo na naknadu za vršenje odborničke dužnosti u iznosu 519,16 KM.

Skupština je na ovoj sjednici razmatrala i pitanje cijene usluga za boravak dijeteta u JU Dječiji vrtić „Radojka Lakić“ za 2024.godinu. Ekonomska cijena usluge u JU Dječiji vrtić „Radojka Lakić“ Kneževo za 2024.godinu iznosiće 424,76 KM. Roditelji će za boravak dijeteta tokom naredne godine za cjelodnevni boravak plaćati iznos od 100 KM, a za poludnevni 80 KM.

Za stipendiranje studenata sa područja opštine Kneževo za 2024.godinu planirana su sredstva u iznosu 30.000 KM, a visina mjesečne stipendije će se utvrditi proporcionalno prema broju podnešenih zahtjeva koji ispunjavanju uslova i planiranog iznosa. Stipendije će se isplaćivati 8 mjeseci počev od 01.02.2024.godine.

Poredeći postignute rezultate sa planiranim programskim ciljevima Skupština je na ovoj sjednici usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2023.godinu, kao i Program rada Skupštine opštine za 2024.godinu.

Planom upisa učenika za školsku 2024/2025.godinu u Srednješkolskom centru „Jovan Dučić“ Kneževo predviđen je upis učenika u 2 odjeljenja po zanimanju ekonomski tehničar i poslovno-informatički tehničar.

OPŠTINSKA UPRAVA OBEZBJEDILA PAKETIĆE ZA DJECU VRTIĆA

Djecu u vrtiću Radojka Lakić Kneževo danas je ponovo posjetio Djed Mraz i obradovao ih paketićima.

Ovaj put donator je bio Opštinska uprava i Načelnik opštine.

„Naši mališani su ove godine bili jako dobri, tako da nam je Djed Mraz navratio još jednom i donio paketiće. Hvala Opštinskoj upravi i Načelniku Opštine što su se i ove godine sjetili naših mališana.“ – kazala je Branka Đenić, direktorica JU Dječiji vrtić „Radojka Lakić“ Kneževo.