Home » ОПШТИНСКА УПРАВА » ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

19.ГОРАН ВУЈАНЧЕВИЋ

Начелник одјељења : Горан Вујанчевић

Телефон: 051/ 594 – 203
Е-mail: opsta.uprava@opstinaknezevo.org

Одјељење за  општу управу и друштвене дјелатности обавља послове:

– остваривање личних и породичних права породица погинулих, несталих и умрлих бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида и цивилних жртава рата

– рад писарнице

– овјера потписа, преписа и рукописа

– вођење матичних књига, бирачких спискова, пружање правне помоћи

– грађанска стања

– персонална евиденција

– координација са невладиним сектором и донаторским организацијама

– односи са јавношћу

– анализа праћење и предлагање мјера у области друштвених дјелатности на подручју општине,а посебно у области образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта, младих и религије

– избјегла и расељена лица

– технички, помоћни и други послови( одржавање, чишћење и чување зграда и средстава ОУ, послови чајне кухиње,послови телефонске централе, послови копирнице и слично)

– извршавање закона, других прописаи општих аката Републике, чије је извршење повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада овог одјељења.